مقالات

 مدیریت رکوردهای DNS از طریق Zone Editor

توجه: رکوردهای DNS مشخص می‌کنند که اطلاعات مربوط به هر قسمت از سایت شما باید از چه هاست و آدرس IP...