مناسب شرکتها و کسب و کارهای با سابقه

LX2G

 • 2 گیگابایت

 • نوع دیسکRAID-10

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • میزبانی ۳ سایت

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  LX4G

 • 4 گیگابایت

 • نوع دیسکRAID-10

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • میزبانی ۴ سایت

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  LX6G

 • 6 گیگابایت

 • نوع دیسکRAID-10

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • میزبانی ۶ سایت

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران

  LX8G

 • 8 گیگابایت

 • نوع دیسکRAID-10

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • کنترل پنل cPanel

 • میزبانی ۸ سایت

 • وب سرورLiteSpeed

 • دامنه رایگان .IR

 • SSL رایگان

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

 • محل سرور ایران