هاست لینوکس شخصی

Plan_BL2

 • حجم دیسک۱۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۴ گیگابایت

 • تعداد دیتابیس۲ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Plan_BL3

 • حجم دیسک ۲۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۶ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ۲۰/۰۰۰ تومان

  Plan_BL5

 • حجم دیسک ۵۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۱۴ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ۱ عدد


  Plan_BL6

 • حجم دیسک ۱۰۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۱۸ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ۲ عدد