سخت افزار سرور

انتخاب و خرید خدمات جدید

G7-32-4SAS


  • MB HP G7 DL360p

  • CPU 2x X5650

  • Ram 32GB

  • Storage 4x 900GB SAS HWR10

    G8-32-4SAS


  • MB HP G8 DL360p

  • CPU 2x E5-2620v2

  • Ram 32GB

  • Storage 4x 900GB SAS HWR10

    G8-64-2SSD


  • MB HP G8 DL360p

  • CPU 2x E5-2620v2

  • Ram 64GB

  • Storage 2x 1TB SSD HWR1

    G8-64-NVMe


  • MB HP G8 DL360p

  • CPU 2x E5-2620v2

  • Ram 64GB

  • Storage 512GB NVMe + 2x 900GB