هاستینگ ایمیل سازمانی

AMail-2

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰ گیگابایت

 • تعداد ایمیل ۵۰ عدد

 • پارک دومین ۲ عدد

 • دامین اضافی ۲۵/۰۰۰ تومان

 • ایمیل اضافی ۵/۰۰۰ تومان


  AMail-5

 • حجم دیسک۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۵۰ گیگابایت

 • تعداد ایمیل ۷۵ عدد

 • پارک دومین ۴ عدد

 • دامین اضافی ۲۵/۰۰۰ تومان

 • ایمیل اضافی ۵/۰۰۰ تومان

  AMail-10

 • حجم دیسک۱۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۰۰ گیگابایت

 • تعداد ایمیل ۱۰۰ عدد

 • پارک دومین ۶ عدد

 • دامین اضافی ۲۵/۰۰۰ تومان

 • ایمیل اضافی ۵/۰۰۰ تومان


  AMail-20

 • حجم دیسک۲۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰۰ گیگابایت

 • تعداد ایمیل ۲۰۰ عدد

 • پارک دومین ۸ عدد

 • دامین اضافی ۲۵/۰۰۰ تومان

 • ایمیل اضافی ۵/۰۰۰ تومان