میزبانی ایمیل

AMail-1

 • حجم دیسک1 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • نوع دیسکRAID-10

 • کنترل پنلcPanel

 • دسترسی Webmailدارد

 • دسترسی Outlookدارد

 • SMTP/POP/IMAPدارد

 • EMail Forwardدارد

 • پاسخگوی خودکاردارد

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • دامنه میزبانی ۱ عدد

 • دامین اضافی 35 تومان سالانه

  AMail-2

 • حجم دیسک2 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • نوع دیسکRAID-10

 • کنترل پنلcPanel

 • دسترسی Webmailدارد

 • دسترسی Outlookدارد

 • SMTP/POP/IMAPدارد

 • EMail Forwardدارد

 • پاسخگوی خودکاردارد

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • دامنه میزبانی ۲ عدد

 • دامین اضافی 35 تومان سالانه

  AMail-5

 • حجم دیسک5 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • نوع دیسکRAID-10

 • کنترل پنلcPanel

 • دسترسی Webmailدارد

 • دسترسی Outlookدارد

 • SMTP/POP/IMAPدارد

 • EMail Forwardدارد

 • پاسخگوی خودکاردارد

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • دامنه میزبانی ۳ عدد

 • دامین اضافی 35 تومان سالانه

  AMail-10

 • حجم دیسک10 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • نوع دیسکRAID-10

 • کنترل پنلcPanel

 • دسترسی Webmailدارد

 • دسترسی Outlookدارد

 • SMTP/POP/IMAPدارد

 • EMail Forwardدارد

 • پاسخگوی خودکاردارد

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • دامنه میزبانی ۴ عدد

 • دامین اضافی 35 تومان سالانه