هاستینگ ایمیل سازمانی

AMail-2

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد ایمیل ۵۰ عدد

 • پارک دومین ۲ عدد

 • دامین اضافی ۲۵/۰۰۰ تومان

 • ایمیل اضافی ۵/۰۰۰ تومان


  AMail-5

 • حجم دیسک۵ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد ایمیل ۷۵ عدد

 • پارک دومین ۴ عدد

 • دامین اضافی ۲۵/۰۰۰ تومان

 • ایمیل اضافی ۵/۰۰۰ تومان

  AMail-10

 • حجم دیسک۱۰ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد ایمیل ۱۰۰ عدد

 • پارک دومین ۶ عدد

 • دامین اضافی ۲۵/۰۰۰ تومان

 • ایمیل اضافی ۵/۰۰۰ تومان


  Mail-1000

 • حجم دیسک۱ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد ایمیل ۷۵ عدد

 • دامین اضافی ۲۵/۰۰۰ تومان

 • ایمیل اضافی ۵/۰۰۰ تومان