سرور اختصاصی ایران

انتخاب و خرید خدمات جدید

DS1-1x Xeon X5650


 • CPU Xeon X5650 (6core-12Threads)

 • Ram 16GB

 • Storage 2x 600GB SAS 10K

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  شروع از
  14,650,000 ریال
  ماهانه
  5,000,000 هزینه راه‌اندازی
  سفارش دهید
  DS2-1x Xeon X5650


 • CPU Xeon X5650 (6core-12Threads)

 • Ram 24GB

 • Storage 128GB SSD + 90GB SAS

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  شروع از
  17,200,000 ریال
  ماهانه
  5,000,000 هزینه راه‌اندازی
  سفارش دهید
  DS3-2x Xeon X5650 -1 موجودی


 • CPU 2x Xeon X5650 (12core-24Threads)

 • Ram 32GB

 • Storage 2x 900GB SAS10K

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  شروع از
  20,470,000 ریال
  ماهانه
  5,000,000 هزینه راه‌اندازی
  سفارش دهید
  DS4-2x Xeon E5-2620v2


 • CPU 2x Xeon E5-2620v1 (12core-24Threads)

 • Ram 32GB

 • Storage 2x 1.2TB SAS10K

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  شروع از
  22,100,000 ریال
  ماهانه
  5,000,000 هزینه راه‌اندازی
  سفارش دهید
  DS5-2x Xeon E5-2650v2


 • CPU 2x Xeon E5-2650v2 (16core-32Threads)

 • Ram 32GB

 • Storage 2x 900GB SAS10K

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  DS6-2x Xeon E5-2650v2


 • CPU 2x Xeon E5-2650v2 (16core-32Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 500GB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  DS7-2x Xeon E5-2670v2


 • CPU 2x Xeon E5-2670v2 (20core-40Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 500GB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  DS8-2x Xeon E5-2670v2


 • CPU 2x Xeon E5-2670v2 (20core-40Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 4TB SATA

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  شروع از
  45,050,000 ریال
  ماهانه
  5,000,000 هزینه راه‌اندازی
  سفارش دهید
  DS9-2x Xeon E5-2696v2


 • CPU 2x Xeon E5-2696v2 (24core-48Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 1TB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  شروع از
  49,300,000 ریال
  ماهانه
  5,000,000 هزینه راه‌اندازی
  سفارش دهید
  DS10-2x Xeon E5-2650v3


 • CPU 2x Xeon E5-2650v3 (20core-40Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 500GB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  شروع از
  53,244,000 ریال
  ماهانه
  5,000,000 هزینه راه‌اندازی
  سفارش دهید
  DS11-2x Xeon E5-2678v3


 • CPU 2x Xeon E5-2678v3 (24core-48Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 1TB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  شروع از
  63,750,000 ریال
  ماهانه
  5,000,000 هزینه راه‌اندازی
  سفارش دهید
  DS12-2x Xeon E5-2667v3


 • CPU 2x Xeon E5-2667v3 (20core-40Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 1TB NVMe + 250GB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  شروع از
  75,650,000 ریال
  ماهانه
  5,000,000 هزینه راه‌اندازی
  سفارش دهید
  DS13-2x Xeon E5-2680v4


 • CPU 2x Xeon E5-2680v4(28core-58Threads)

 • Ram 128GB

 • Storage 2 1TB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  شروع از
  89,250,000 ریال
  ماهانه
  5,000,000 هزینه راه‌اندازی
  سفارش دهید
  DS14-2x 4210 silver


 • CPU 2x 4210 silver (20 core-40Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2 1TB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  شروع از
  130,900,000 ریال
  ماهانه
  5,000,000 هزینه راه‌اندازی
  سفارش دهید
  DS15-2x Xeon 5220R GOLD


 • CPU 2x 4210 silver (20 core-40Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2 1TB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 500.000

  شروع از
  130,900,000 ریال
  ماهانه
  5,000,000 هزینه راه‌اندازی
  سفارش دهید