نمایندگی لینوکس خارج - سی پنل

Reseller LR3

 • حجم دیسک ۳ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۶۰ گیگابایت

 • تعداد سایت ۶۰ عدد

 • پارک دومین نامحدود

  Reseller LR5

 • حجم دیسک ۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت

 • تعداد سایت ۱۰۰ عدد

 • پارک دومین نامحدود

  Desde
  690,000 ریال
  Mensual
  50,000 Cost d'instal · lació
  Demanar Ara
  Reseller LR10

 • حجم دیسک ۱۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت

 • تعداد سایت ۲۰۰ عدد

 • پارک دومین نامحدود


  Desde
  980,000 ریال
  Mensual
  50,000 Cost d'instal · lació
  Demanar Ara
  Reseller LR20

 • حجم دیسک ۲۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۴۰۰ گیگابایت

 • تعداد سایت ۴۰۰ عدد

 • پارک دومین نامحدود

  Desde
  1,660,000 ریال
  Mensual
  50,000 Cost d'instal · lació
  Demanar Ara