هاست ویندوز ایران - تجاری

IR-W2G -100 متاح

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترافیک ماهانه۲۰ گیگابایت

 • زیر دامنهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد MSSQLنامحدود

 • تعداد MySQLنامحدود

  IR-W3G -100 متاح

 • حجم دیسک۳ گیگابایت

 • ترافیک ماهانه۳۰ گیگابایت

 • زیر دامنهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد MSSQLنامحدود

 • تعداد MySQLنامحدود

  IR-W4G -100 متاح

 • حجم دیسک۴ گیگابایت

 • ترافیک ماهانه۴۰ گیگابایت

 • زیر دامنهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد MSSQLنامحدود

 • تعداد MySQLنامحدود


  IR-W5G -100 متاح

 • حجم دیسک۵ گیگابایت

 • ترافیک ماهانه۵۰ گیگابایت

 • زیر دامنهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد MSSQLنامحدود

 • تعداد MySQLنامحدود