هاست بکاپ ابری - اروپا

BAK25

 • حجم دیسک۲۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۵۰ گیگابایت

 • پارک دومین ۲۵ عدد

 • تعداد اف.تی.پی۲۵ عدد

 • دسترسی شلدارد


  BAK50

 • حجم دیسک۵۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۵۰۰ گیگابایت

 • پارک دومین ۵۰ عدد

 • تعداد اف.تی.پی۵۰ عدد

 • دسترسی شلدارد

  BAK100

 • حجم دیسک۱۰۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۰۰۰ گیگابایت

 • پارک دومین ۱۰۰ عدد

 • تعداد اف.تی.پی۱۰۰ عدد

 • دسترسی شلدارد

  BAK200

 • حجم دیسک۲۰۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰۰۰ گیگابایت

 • پارک دومین ۲۰۰ عدد

 • تعداد اف.تی.پی۲۰۰ عدد

 • دسترسی شلدارد