لینوکس دایرکت ادمین - سازمانی

DA-AL2

 • قابلیت هاست۲ دامین

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰ گیگابایت

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySqlنامحدود

 • کاربر FTP نامحدود

 • ساب دومین نامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • مدیریت DNSدارد

  DA-AL4

 • قابلیت هاست۴ دامین

 • حجم دیسک۴ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۴۰ گیگابایت

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySqlنامحدود

 • کاربر FTP نامحدود

 • ساب دومین نامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • مدیریت DNSدارد


  DA-AL8

 • قابلیت هاست۸ دامین

 • حجم دیسک۸ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۸۰ گیگابایت

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySqlنامحدود

 • کاربر FTP نامحدود

 • ساب دومین نامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • مدیریت DNSدارد

  DA-AL12

 • قابلیت هاست۱۲ دامین

 • حجم دیسک۱۲ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۲۰ گیگابایت

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySqlنامحدود

 • کاربر FTP نامحدود

 • ساب دومین نامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • مدیریت DNSدارد