سرور اختصاصی ایران

انتخاب و خرید خدمات جدید

DS10-1x Xeon X5650


 • CPU Xeon X5650 (6core-12Threads)

 • Ram 16GB

 • Storage 2x 146GB SAS 15K

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  11,050,000 ریال
  Monthly
  5,000,000 Setup Fee
  Order Now
  DS2-1x Xeon X5650


 • CPU Xeon X5650 (6core-12Threads)

 • Ram 16GB

 • Storage 1TB SATA +128GB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  12,920,000 ریال
  Monthly
  5,000,000 Setup Fee
  Order Now
  DS3-1x Xeon X5670


 • CPU 1x Xeon X5670 (6core-12Threads)

 • Ram 24GB

 • Storage 2x 900GB SAS10K

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  15,130,000 ریال
  Monthly
  5,000,000 Setup Fee
  Order Now
  DS4-2x Xeon E5-2620v1


 • CPU 2x Xeon E5-2620v1(12core-24Threads)

 • Ram 32GB

 • Storage 2x 900GB SAS10K

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  18,700,000 ریال
  Monthly
  5,000,000 Setup Fee
  Order Now
  DS5-2x Xeon E5-2620v2


 • CPU 2x Xeon E5-2620v2(12core-24Threads)

 • Ram 48GB

 • Storage 2x 1/8TB SAS

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  25,650,000 ریال
  Monthly
  5,000,000 Setup Fee
  Order Now
  DS6-2x Xeon E5-2650v2


 • CPU 2x Xeon E5-2650v2 (16core-32Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 500GB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  28,050,000 ریال
  Monthly
  5,000,000 Setup Fee
  Order Now
  DS7-2x Xeon E5-2650v2


 • CPU 2x Xeon E5-2650v2 (16core-32Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 1.8TB SAS

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  28,050,000 ریال
  Monthly
  5,000,000 Setup Fee
  Order Now
  DS8-2x Xeon E5-2670v2


 • CPU 2x Xeon E5-2670v2 (20core-40Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 500GB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  31,450,000 ریال
  Monthly
  5,000,000 Setup Fee
  Order Now
  DS9-2x Xeon E5-2670v2


 • CPU 2x Xeon E5-2670v2 (20core-40Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 4TB SATA

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  33,150,000 ریال
  Monthly
  5,000,000 Setup Fee
  Order Now
  DS10-2x Xeon E5-2696v2


 • CPU 2x Xeon E5-2696v2 (24core-48Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 1TB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  45,050,000 ریال
  Monthly
  5,000,000 Setup Fee
  Order Now
  DS11-2x Xeon E5-2670v3


 • CPU 2x Xeon E5-2670v3 (24core-48Threads)

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 1TB SSD

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  57,800,000 ریال
  Monthly
  5,000,000 Setup Fee
  Order Now
  DS12-2x Xeon E5-2670v3


 • CPU 2x Xeon E5-2670v3 (24core-48Threads)

 • Ram 128GB

 • Storage 2x 4TB SATA

 • IPs 1

 • Network Port 1 Gbit/s

 • Monthly Traffic Unlimited

 • Location IR

 • Setup fee 300.000

  72,420,000 ریال
  Monthly
  5,000,000 Setup Fee
  Order Now