هاستینگ لینوکس سازمانی

Plan_AL4

 • حجم دیسک۴ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۴ عدد

 • محل سرورDE


  Plan_AL8

 • حجم دیسک۸ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۸ عدد

 • محل سرورDE

  Plan_A

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ۳ عدد

 • محل سرورDE

  Plan_AL12

 • حجم دیسک۱۲ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۱۲ عدد

 • محل سرورDE