مدیریت پیج اینستاگرام

Insta-Eco -1 موجودی


 • پست ۸ پست شامل ۲ ویدئو

 • زمان هر ویدئو تا ۲ دقیقه

 • استوری روزانه ۲ استوری

 • تقویم محتوایی ندارد

 • ادمین اختصاصی ندارد

 • مشاوره سایر شبکه‌های اجتماعی ندارد

 • تولید محتوای اختصاصی ندارد

 • تولید محتوا برای سایر شبکه‌های اجتماعی ندارد

 • ساخت تیزر تبلیغاتی با هزینه مجزا

 • ساخت ووله ندارد

 • طراحی لوگو ندارد

 • ساخت ریلز ندارد

  Insta-Gen -1 موجودی


 • پست ۱۶ پست شامل ۴ ویدئو

 • زمان هر ویدئو تا ۳ دقیقه

 • استوری روزانه ۴ استوری

 • تقویم محتوایی دارد

 • ادمین اختصاصی دارد

 • مشاوره سایر شبکه‌های اجتماعی ندارد

 • تولید محتوای اختصاصی دارد

 • تولید محتوا برای سایر شبکه‌های اجتماعی ندارد

 • ساخت تیزر تبلیغاتی با هزینه مجزا

 • ساخت ووله ندارد

 • طراحی لوگو ندارد

 • ساخت ریلز 1 ریلز در یک دوره

  Insta-Vip -1 موجودی


 • پست ۱۶ پست شامل ۸ ویدئو

 • زمان هر ویدئو تا ۳ دقیقه

 • استوری روزانه ۴ استوری

 • تقویم محتوایی دارد

 • ادمین اختصاصی دارد

 • مشاوره سایر شبکه‌های اجتماعی دارد

 • تولید محتوای اختصاصی دارد

 • تولید محتوا برای سایر شبکه‌های اجتماعی دارد

 • ساخت تیزر تبلیغاتی با هزینه مجزا

 • ساخت ووله دارد

 • طراحی لوگو دارد

 • ساخت ریلز ۲ ریلز در یک دوره