سخت افزار سرور

انتخاب و خرید خدمات جدید

G7-32-4SAS


 • MB HP G7 DL360p

 • CPU 2x X5650

 • Ram 32GB

 • Storage 4x 900GB SAS HWR10

  G8-32-4SAS


 • MB HP G8 DL360p

 • CPU 2x E5-2620v2

 • Ram 32GB

 • Storage 4x 900GB SAS HWR10

  G8-64-2SSD


 • MB HP G8 DL360p

 • CPU 2x E5-2620v2

 • Ram 64GB

 • Storage 2x 1TB SSD HWR1

  G8-64-NVMe


 • MB HP G8 DL360p

 • CPU 2x E5-2620v2

 • Ram 64GB

 • Storage 512GB NVMe + 2x 900GB