هاستینگ ویندوز سازمانی

Plesk-AW1 -100 موجود است

 • حجم دیسک۱ گیگابایت

 • ترافیک ماهانه۲۰ گیگابایت

 • زیر دامنهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد MSSQL۱ عدد

 • حجم MSSQL۱۰۰ مگ

 • تعداد MySQLنامحدود

 • حجم MYSQLنامحدود

  Plesk-AW2 -100 موجود است

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترافیک ماهانه۴۰ گیگابایت

 • زیر دامنهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد MSSQL۲ عدد

 • حجم MSSQL۲۰۰ مگ

 • تعداد MySQLنامحدود

 • حجم MYSQLنامحدود

  Plesk-AW4 -100 موجود است

 • حجم دیسک۴ گیگابایت

 • ترافیک ماهانه۸۰ گیگابایت

 • زیر دامنهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد MSSQL۴ عدد

 • حجم MSSQL۴۰۰ مگ

 • تعداد MySQLنامحدود

 • حجم MYSQLنامحدود

  Plesk-AW8 -100 موجود است

 • حجم دیسک۸ گیگابایت

 • ترافیک ماهانه۱۶۰ گیگابایت

 • زیر دامنهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد MSSQL۸ عدد

 • حجم MSSQL۸۰۰ مگ

 • تعداد MySQLنامحدود

 • حجم MYSQLنامحدود