هاست لینوکس معمولی

Plan_BL2

 • حجم دیسک۱۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد دیتابیس۳ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

 • محل سرورDE

  À partir de
  440,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  Plan_BL3

 • حجم دیسک ۲۵۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ۲۵/۰۰۰ تومان

 • محل سرورDE

  À partir de
  640,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  Plan_BL5

 • حجم دیسک ۵۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ۱ عدد

 • محل سرورDE


  À partir de
  940,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  Plan_BL6

 • حجم دیسک ۱۰۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • کنترل پنلcPanel

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ۲ عدد

 • محل سرورDE

  À partir de
  1,440,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander