نمایندگی لینوکس خارج - دایرکت ادمین

DA-LR3

 • حجم دیسک ۳ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۶۰ گیگابایت

 • تعداد سایت ۶۰ عدد

 • تعداد MySQL ۶۰ عدد

 • پارک دومین نامحدود

  DA-LR5

 • حجم دیسک ۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۱۰۰ گیگابایت

 • تعداد سایت ۱۰۰ عدد

 • تعداد MySQL ۱۰۰ عدد

 • پارک دومین نامحدود


  640,000 ریال
  Månedlig
  50,000 Klargjøringsavgift
  Bestill nå
  DA-LR10

 • حجم دیسک ۱۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۲۰۰ گیگابایت

 • تعداد سایت ۲۰۰ عدد

 • تعداد MySQL ۲۰۰ عدد

 • پارک دومین نامحدود

  960,000 ریال
  Månedlig
  50,000 Klargjøringsavgift
  Bestill nå
  DA-LR20

 • حجم دیسک ۲۰ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۴۰۰ گیگابایت

 • تعداد سایت ۴۰۰ عدد

 • تعداد MySQL ۴۰۰ عدد

 • پارک دومین نامحدود

  1,490,000 ریال
  Månedlig
  50,000 Klargjøringsavgift
  Bestill nå