مقالات

 ایجاد/حذف ساب دامین (Subdomains)

توجه! این آموزش مربوط به هاستینگ لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین است. برای آموزشهای مربوط به...

 دامین افزوده (Addon Domain)

توجه! این آموزش مربوط به هاست لینوکس با کنترل پنل دایرکت ادمین است. برای آموزشهای مربوط به...

 ریدایرکت یا تغییر مسیر سایت (Site Redirection)

توجه! این آموزش مربوط به هاست دایرکت ادمین است. برای آموزشهای مربوط به سرویسهای هاستینگ دیگر؛ به...

 پارک دامنه یا نشانه گر دومین (Domain Pointers)

توجه! این آموزش مربوط به هاست دایرکت ادمین است. برای آموزشهای مربوط به سرویسهای هاستینگ دیگر؛ به...