هاست لینوکس ایران - شخصی

LX250

 • حجم دیسک۲۵۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  Starter fra
  559,000 ریال
  Halvårlig
  50,000 Klargjøringsavgift
  Bestill nå
  LX500

 • حجم دیسک۵۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۱ عدد

  Starter fra
  430,000 ریال
  Kvartalsvis
  100,000 Klargjøringsavgift
  Bestill nå
  LX750

 • حجم دیسک۷۵۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۱ عدد

  Starter fra
  570,000 ریال
  Kvartalsvis
  100,000 Klargjøringsavgift
  Bestill nå
  LX1000

 • حجم دیسک۱۰۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲ عدد

  Starter fra
  670,000 ریال
  Kvartalsvis
  100,000 Klargjøringsavgift
  Bestill nå