سرور مجازی اختصاصی

VDS-25

 • 25GB

 • ترنسفر ماهیانه 250GB

 • هسته پردازنده 2

 • کرنل اختصاصی Yes

 • رم اختصاصی 512MB

 • IP اختصاصی 1

 • محل سرور آلمان

  VDS-50

 • 50GB

 • ترنسفر ماهیانه500GB

 • هسته پردازنده2

 • کرنل اختصاصیYes

 • رم اختصاصی1024MB

 • IP اختصاصی1

 • محل سرورآلمان


  VDS-75

 • 75GB

 • ترنسفر ماهیانه 750GB

 • هسته پردازنده 2

 • کرنل اختصاصی Yes

 • رم اختصاصی 1536MB

 • IP اختصاصی 1

 • محل سرور آلمان

  VDS-100

 • 100GB

 • ترنسفر ماهیانه 1000GB

 • هسته پردازنده 2

 • کرنل اختصاصی Yes

 • رم اختصاصی 2GB

 • IP اختصاصی 1

 • محل سرور آلمان