انتقال دامنه

دامنه خود را به وب رمز انتقال دهید

* انتقال دامنه شامل یکسال تمدید خواهد بود*


Single domain transfer

Please enter the code shown below

* شامل پسوندهای خاص و دامنه های تازه ثبت یا تمدید شده نمیشود!