هاست ویندوز خارج - تجاری

Plesk-WE -100 موجود است

 • حجم دیسک۱۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۴ گیگابایت

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد MSSQL۱ عدد

 • حجم MSSQL۲۵ مگابایت

 • تعداد MySQL۱ عدد

 • حجم MySQL۲۵ مگابایت

  Plesk-WD -100 موجود است

 • حجم دیسک۲۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۶ گیگابایت

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد MSSQL۲ عدد

 • حجم MSSQL۵۰ مگابایت

 • تعداد MySQL۲ عدد

 • حجم MySQL۵۰ مگابایت

  Plesk-WB -100 موجود است

 • حجم دیسک۵۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۶ گیگابایت

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد MSSQL۳ عدد

 • حجم MSSQL۷۵ مگابایت

 • تعداد MySQL۳ عدد

 • حجم MySQL۷۵ مگابایت


  Plesk-WA -100 موجود است

 • حجم دیسک۱۰۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۲۰ گیگابایت

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد MSSQL۴ عدد

 • حجم MSSQL۱۰۰ مگابایت

 • تعداد MySQL۴ عدد

 • حجم MySQL۱۰۰ مگابایت