هاست لینوکس ایران - تجاری

LX2G

 • حجم دیسک۲ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۳ عدد

  LX4G

 • حجم دیسک۴ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیس۸ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  LX6G

 • حجم دیسک۶ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیس۱۰ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  LX8G

 • حجم دیسک۸ گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • تعداد دیتابیس۱۲ عدد

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان