هاست جوملا

Joomla-0.5

 • حجم دیسک 500 مگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD / SAS

 • کنترل پنلcPanel

 • دامنه رایگان.IR

 • پارک دومین رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

  Joomla-1

 • حجم دیسک 1 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD / SAS

 • کنترل پنلcPanel

 • دامنه رایگان.IR

 • پارک دومین رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

  Joomla-2

 • حجم دیسک 2 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD / SAS

 • کنترل پنلcPanel

 • دامنه رایگان.IR

 • پارک دومین رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

  Joomla-4

 • حجم دیسک 4 گیگابایت

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکSSD / SAS

 • کنترل پنلcPanel

 • دامنه رایگان.IR

 • پارک دومین رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • دومین افزوده ندارد