هاست جوملا

Joomla-0.5

 • حجم دیسک 500 مگابایت NVMe

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکNVMe

 • میزبانی ۱ سایت

 • کنترل پنلcPanel

 • دامنه رایگان.IR

 • SSL رایگان

 • پارک دومین رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

  1,490,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  Joomla-1

 • حجم دیسک 1 گیگابایت NVMe

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکNVMe

 • میزبانی ۱ سایت

 • کنترل پنلcPanel

 • دامنه رایگان.IR

 • SSL رایگان

 • پارک دومین رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

  2,290,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  Joomla-2

 • حجم دیسک 2 گیگابایت NVMe

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکNVMe

 • میزبانی ۱ سایت

 • کنترل پنلcPanel

 • دامنه رایگان.IR

 • SSL رایگان

 • پارک دومین رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

  3,390,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander
  Joomla-4

 • حجم دیسک 4 گیگابایت NVMe

 • ترافیک ماهانهنامحدود

 • وب سرورLiteSpeed

 • نوع دیسکNVMe

 • میزبانی ۱ سایت

 • کنترل پنلcPanel

 • دامنه رایگان.IR

 • SSL رایگان

 • پارک دومین رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • پارک و ساب دامین نامحدود

 • تهیه بکاپ روزانه

  5,090,000 ریال
  Semi-annuel
  50,000 Frais de configuration
  Commander