هاست جوملا

Joomla-0.5

 • حجم دیسک ۰/۵ گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۱۵ گیگابایت

 • پارک دومین رایگان

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب جوملا رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۲ عدد

  Joomla-1

 • حجم دیسک یک گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۲۵ گیگابایت

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب جوملا رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۲ عدد


  Joomla-2

 • حجم دیسک دو گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۳۵ گیگابایت

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب جوملا رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۴ عدد

  Joomla-4

 • حجم دیسک چهار گیگابایت

 • ترنسفر ماهیانه ۴۵ گیگابایت

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ندارد

 • نصب جوملا رایگان

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد دیتابیس ۶ عدد