هاست ویندوز ایران - شخصی

انتخاب و خرید خدمات جدید

IR-W250 -100 موجودی

 • حجم دیسک۲۵۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانه۲۵۰۰ مگابایت

 • زیر دامنه۱ عدد

 • پارک دومین ۱ عدد

 • تعداد ایمیل۲ عدد

 • تعداد MSSQL۱ عدد

 • تعداد MySQL۱ عدد

  IR-W500 -100 موجودی

 • حجم دیسک۵۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانه۵۰۰۰ مگابایت

 • زیر دامنهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد MSSQL۲ عدد

 • تعداد MySQL۲ عدد


  IR-W750 -100 موجودی

 • حجم دیسک۷۵۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانه۷۵۰۰ مگابایت

 • زیر دامنهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد MSSQL۳ عدد

 • تعداد MySQL۳ عدد

  IR-W1000 -101 موجودی

 • حجم دیسک۱۰۰۰ مگابایت

 • ترافیک ماهانه۱۰۰۰۰ مگابایت

 • زیر دامنهنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • تعداد ایمیلنامحدود

 • تعداد MSSQL۴ عدد

 • تعداد MySQL۴ عدد