لینوکس دایرکت ادمین - شرکتی

DA-F

 • حجم دیسک۱۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۶ گیگابایت

 • تعداد ایمیل ۵ عدد

 • دیتابیس MySql۲ عدد

 • کاربر FTP ۲ عدد

 • ساب دومین ۵ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  DA-D

 • حجم دیسک۵۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۸ گیگابایت

 • تعداد ایمیل ۱۰ عدد

 • دیتابیس MySql۵ عدد

 • کاربر FTP ۵ عدد

 • ساب دومین ۱۰ عدد

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

  DA-B

 • حجم دیسک۱۰۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۳۰ گیگابایت

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql۸ عدد

 • کاربر FTP ۱۰ عدد

 • ساب دومین نامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

 • مدیریت DNSدارد


  DA-A

 • حجم دیسک۲۰۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۳۶ گیگابایت

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • دیتابیس MySql۱۰ عدد

 • کاربر FTP نامحدود

 • ساب دومین نامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۵/۰۰۰ تومان

 • مدیریت DNSدارد