هاستینگ لینوکس شرکتی

Plan_F

 • حجم دیسک۱۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۶ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان

  Plan_D

 • حجم دیسک۴۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۱۸ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲۰/۰۰۰ تومان


  Plan_B

 • حجم دیسک۱۰۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۳۰ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده۲ عدد

  Plan_A

 • حجم دیسک۲۰۰۰ مگابایت

 • ترنسفر ماهیانه۳۶ گیگابایت

 • تعداد دیتابیسنامحدود

 • پارک دومین نامحدود

 • دومین افزوده ۳ عدد